Mustafa Dilber’in Araştırma Notları

Bu modelden anlaşılacağı gibi bir kararın etkiliğinin yüksek olabilmesi için hem nitelik hem de benimsenme öğelerinin varol­ması gerekmekte, nitelik yönünden çok yüksek de olsa benimsen­me yönünden yetersiz bir kararın etkiliği sıfıra yaklaşmaktadır. Oysa yöneticilerin çoğu niteliği yüksek tutmanın tek yolunun son kararı verme yetkisine sıkı sıkı sarılmak olduğuna inanmışlardır. Benimsenmeyi arka plana itmişler, kararı benimsetmek için ceza ile tehdit etme, babacan tutum, ikna veya danışma gibi yöntem­lere başvurmakla yetinmişlerdir. Bu yöntemler geçmişte yeterli ölçüde bir benimsenme sağlayabilmiş bile olsalar, günümüz ko­şullarında (astların giderek artan bilgi, beceri ve uzmanlaşma dü­zeyleri, yönetici görevlerinin karmaşıklaşması, teknolojinin hızla gelişmesi, işletme ve örgüt çaplarının büyümesi, sendikaların güç­lenmesi ve daha demokratik bir ortam aramaları gibi) yetersiz kalmakta, benimsemeyi çok düşük bir düzeyde gerçekleştirmekten öteye götürememektedirler. Bu durumda yöneticilerin kararları arzulanan etkililik düzeyinin altında kalmaya mahkumdur.

Devamını oku

İşyerinde Üst Astların Görevleri

 

  1. Üst astlarına işlerin görülmesi, işle ilgili kararların alın­ması ve sorunların çözümlenmesi bakımından görüş ve fi­kirlerini açıklama olanağı vermeli ve bu görüşleri iyi bir sentez yaparak astlarına benimsetmelidir.
  2. Üst ast gruplarını iyi tanımaya çalışmalı grup değerlerini, grup içi bağlılıkları ve astların müşterek duygu ve ihtiyaç­larını değerlendirmelidir.
  3. Ast üst etkileşimini daha yararlı kılabilmek için üst sorum­luluğu altındaki yönetim alanında gerekli uzmanlık bilgi­lerine sahip olmalı ve yeni bilimsel gelişme ve değişmeleri yakından izlemelidir.

Astlarından daha bilgili olan ve kendi alanında uzmanlık bil­gilerine sahip üstler astların üzerinde bilgilerinden dolayı otorite sağladıkları gibi kendilerine karşı güven duymalarını da sağlarlar. Üst astlarından daha bilgisizse o zaman isabetli karar veremeyip hata yapar. Bu astın gözünde üstün prestijini sarsar astın itaatim azaltır ve üstün baskı ve korku araçlarına yönelmesine yol açar.

Devamını oku

Hamam böceği sorunları

Hamam böceği, ilaçlama firmaları tarafından ilaçlama uygulatılması konusunda sıkça hizmet alınan bir haşere türüdür. Çünkü oldukça tehlikeli ve sıklıkla karşılaşılan bir haşere türüdür. İnsan gıdalarıyla beslendiklerinde yiyeceklere zarar verirler. Yiyeceklere ya da arayışta olduklarından etrafa bıraktıkları salya ve dışkılar yoluyla da insanların sağlık sorunlarına sebep olurlar. Bulaştırdıkları birçok hastalık nedeniyle insanlar zor günler geçirir. Verdikleri her türlü sorun karşısında kalmamak adına hamam böceğinden kurtulmak şarttır. Hamam böceği sorunları ile karşı karşıya kaldıysanız hamam böceği ilaçlama hizmeti de veren böcek ilaçlama şirketleri ile irtibat kurmanız sizlere kolaylık sağlayacaktır.

Devamını oku

Teşkilâtı Gösterme Yolları

 

Teşkilâtı Gösterme Yolları

Baş idarecinin en yukarıda ve ast birliklerin onun altında piramit şeklinde gösterilmesi bir hayli yaygın bir uygulamadır; bazen aynı düzen yukarıdan aşağıya yerine soldan sağa da kullanılmaktadır. Teşkilât yapısını gösterirken çoğu zaman birbirine benzeyen birimler aynı hizada gösterilir ve kutunun ve baskının büyüklük ve kalınlığı nispî statüyü gösterir. Bununla beraber, değişmez kurallar yoktur ve şemayı yapan, ilişkileri göstermek için kendi bulduğu yeni usuller kullanabilir.

Devamını oku

Operasyonel Hedefler

 

Operasyonel Hedefler

Planlar hiyerarşisinin bir misalle izahı için, Amerika Birleşik Devletlerinin soğuk harp sırasında Demir Perde gerisindeki memleketlere yönelttiği «Amerika’nın Sesi» radyo programı ile ilgili olarak ortaya çıkan çeşitli meseleleri ele alabiliriz. Amerikan Kongresi ve Dış işleri Bakanlığı için ana mesele, hiç şüphesiz, Birleşik Devletlerin hiç olmazsa o devrede, bir yabancı devlet vatandaşlarının inançlarıyle meşgul olup olmaması meselesiydi. Bu mesele olumlu bir karara bağlandıktan sonra, bu inançlara etkili olmak için, radyonun oynayacağı rol de dahil olmak üzere, çeşitli planlar hazırlanması gerekti. Bundan sonra, radyo istasyonlarının yeri, güçleri, dalga uzunlukları ve benzeri hususlar için teknik planlar hazırlanması ve program çeşitlerinin kararlaştırılması icap etti. Örneğin, haberler mi yoksa caz müziği ve Amerika kültürünü temsil eden diğer yayınlar mı yapılacağı hususunun kararlaştırılması, yönetimi için belirli metotların tespiti icabetti. Ve nihayet herhangi bir yayından önce, dakikanın kesirlerine kadar inen bir zaman cetveli ve hemen hemen okunacak her kelimeyi tespit eden bir metin hazırlanması gerekti. Bu örnekte planlama, dış politikadan gramofonun iğnesinin değiştirilmesine kadar geniş bir sahayı kaplıyordu.

Devamını oku

Gayeler

 

Gayeler

Diğer bir şirket, «fabrikalarının bulunduğu topluluklarda iyi bir hemşeri olmak» gayesini incelemiş ve bunun hemşerilerin fabrikalara birçok bakımlardan daha az muhtaç olmalarını temin suretiyle sağlanabileceği sonucuna varmıştır. Bu karardan doğan ikincil gayeler, bu topluluklara diğer çeşit sanayii çekmek, şirkete ait evleri satmak, şirkete ait bir parkın idaresini belediyeye bırakmak ve belediyeyi bir genel sekreter istihdamına teşvik etmek gibi hususları da içine alıyordu.

Devamını oku

Birim Maliyet Usulü

Sanayileşmiş ülkelerde, özellikle Birleşik Amerika’da bir birim kaliteli yatırım maliyeti, çeşitli sanayiler için hesaplanmakta ve yayınlanmaktadır. Bu birim maliyetlerden yararlanarak yapılması düşünülen yatırım maliyetini tahmin etmek mümkündür. Amerika Birleşik Devirlerinde ortalama kapasiteler esas alınmak suretiyle çeşitli sanayi kollu 1′inda bir ton kapasite için gerekli yatırım tutarı dolar olarak verilmektedir.

Devamını oku